Jakich dokumentów potrzebuje kierowca w czasie kontroli drogowej?


W trakcie kontroli drogowej kierowca jest zobowiązany okazać szereg dokumentów związanych z wykonywanym przewozem. Dokumenty te wskazuje ustawa o transporcie drogowym oraz Prawo o ruchu drogowym.

Najczęściej Inspektorzy proszą o okazanie dokumentów kierując się metodą „od ogółu do szczegółu”, tzn. najpierw pytają o dokumenty przewoźnika, następnie pojazdu, kończąc na dokumentach kierowcy.

Przede wszystkim należy okazać:

 • wypis z licencji lub wypis z zaświadczenia na przewozy własne,
 • wypis z zezwolenia, w przypadku przewozów regularnych osób,
 • zezwolenie – jeżeli jest to przejazd pojazdu z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających dopuszczalne wartości,
 • dowody rejestracyjne pojazdu i przyczepy (naczepy) oraz dowody ubezpieczenia OC,
 • prawo jazdy kierowcy oraz ewentualnie dowód osobisty kierowcy jeżeli Inspektor ma zamiar wystawić mandat karny,
 • dokument związany z przewożonym ładunkiem,
 • zapisy tachografu w postaci wykresówek lub karty kierowcy za dzień bieżący oraz 28 dni poprzednich. W przypadku tachografu cyfrowego Inspektor ma prawo odczytać z niego dane przy pomocy własnej karty kontrolnej i klucza,
 • zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu za wszystkie okresy wolne od pracy, oraz gdy kierowca prowadził pojazdy wyłączone z rejestracji czasu pracy lub wykonywał prace inne niż kierowanie pojazdem.

Jest to zestaw dokumentów obowiązkowy przy większości wykonywanych przewozów. W przypadku przewozów o charakterze szczególnym dochodzą do tego kolejne dokumenty:

 • ADR – zaświadczenie ADR kierowcy, świadectwa dopuszczanie pojazdów dla ciągnika i przyczepy (naczepy), dokument przewozowy wystawiony zgodnie z przepisami ADR
 • świadectwo ATP w przypadku międzynarodowego przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych
 • dokumenty związane z przewozem zwierząt,
 • świadectwo kierowcy – w transporcie międzynarodowym, gdy kierowca nie jest obywatelem kraju Unii Europejskiej,

Obowiązek posiadania i okazywania podczas kontroli drogowej ww. dokumentów jest określony w art. 87 ustawy o transporcie drogowym. Nieokazanie któregoś z wymienionych dokumentów zagrożone jest mandatem karny w wysokości 500 zł (lp. 1 zał. 1 do UTD).

Nieokazanie dokumentów wskazanych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, tj. dowody rejestracyjne, prawo jazdy i dowody ubezpieczenia OC, wiąże się z mandatem karnym w wysokości 50 zł za każdy dokument (art. 95 kodeksu wykroczeń).