Jak uzyskać licencję?


Transport krajowy

 

Licencja transportowa - PolskaAby wykonywać krajowy transport drogowy należy uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Zezwolenia udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:

 • spełnia wymagania określone rozporządzeniu WE 1071/2009 tzn. posiada siedzibę w jednym z krajów UE, cieszy się dobrą reputacją, posiada odpowiednią zdolność finansową, posiada wymagane kompetencje zawodowe;
 • w stosunku do zatrudnionych kierowców, także na podstawie umów cywilnoprawnych, nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy.

Zdolność finansową wykazuje się sprawozdaniem finansowym, z którego wynika, że przedsiębiorca dysponuje kapitałem i rezerwami w wysokości 9000 Euro na pierwszy użytkowany pojazd oraz 5000 Euro na każdy następny pojazd.

Organem wydającym zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest Starosta, właściwy dla siedziby przedsiębiorcy.

Zezwolenia udziela się na czas nieoznaczony.

 

Transport międzynarodowy

 

Licencja transportowa międzynarodowaPodjęcie i wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego wymaga uzyskania licencji wspólnotowej. Licencji wspólnotowej udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:

 • spełnia wymagania określone rozporządzeniu WE 1021/2009 tzn. posiada siedzibę w jednym z krajów UE oraz posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Organem wydającym licencję wspólnotową jest Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Licencję wydaje się na okres nieprzekraczający 10 lat z możliwością jej przedłużenia.

 

Przewóz osób

 

Licencja transportowa na przewóz osóbPodjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób:

 • samochodem osobowym,
 • pojazdem przeznaczonym dla 7 do 9 osób wraz z kierowcą,

wymaga uzyskania odpowiedniej licencji.

Licencji takiej udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:

 • przedsiębiorca, członkowie organu zarządzającego spółki prawa handlowego nie były karane za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy oraz nie wydano tym osobom orzeczenia zakazującego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;
 • przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem posiada certyfikat kompetencji zawodowych
 • posiada sytuację finansową określoną dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości  9000 Euro na pierwszy użytkowany pojazd oraz 5000 Euro na każdy następny pojazd;
 • w stosunku do zatrudnionych kierowców, także na podstawie umów cywilnoprawnych, nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy.
 • posiada on tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami, które spełniają wymagania techniczne określone w Prawie o ruchu drogowym.

Organem wydającym licencję jest Starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy.

Licencji udziela się na okres od 2 do 50 lat, zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy.

 

Taksówki

 

Licencja transportowa na taksówkiPodjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wymaga uzyskania licencji.

Licencji takiej udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:

 • przedsiębiorca, członkowie organu zarządzającego spółki prawa handlowego nie były karane za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy oraz nie wydano tym osobom orzeczenia zakazującego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;
 • posiada on tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami, które spełniają wymagania techniczne określone w Prawie o ruchu drogowym.
 • przedsiębiorca nie był karany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz nie wydano mu orzeczenia o zakazie kierowania pojazdem.
 • ukończył szkolenie w zakresie transportu drogowego taksówką – od dnia 1 stycznia 2014 r. szkolenie takie jest wymagane tylko dla gmin o liczbie mieszkańców pow. 100.000, które zdecydowały się je wprowadzić.