Czy urlopówki nadal będą potrzebne?

Czy urlopówki nadal będą potrzebne? Nowe Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014.


Z dniem 2 marca 2015 r. wchodzi w życie większość przepisów nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym. Rozporządzenie to zastąpiło w całości Rozporządzenie Rady EWG nr 3821/85. Przestarzałe Rozporządzenie Rady EWG 3821/85 nie przystawało do możliwości technicznych dzisiejszych urządzeń rejestrujących. Jednocześnie samo rozporządzenie powstało w roku 1985 i od tamtego czasu wielokrotnie podlegało zmianom. Jednakże najważniejszym powodem do zmiany były liczne niedoskonałości systemu tachografu cyfrowego prowadzące do łatwych manipulacji i fałszerstw ze strony kierowców. Należy dodać, że nowe Rozporządzenie nr 165/2014 r. będzie regulowało zasady działania i obsługi tachografów. Jest to istotny akt prawny z punktu widzenia przewoźników a przede wszystkim kierowców wykonujących przewozy drogowe.

Nowe rozporządzenie ma na celu:

  1. Zminimalizowanie możliwości dokonywania ingerencji w działanie w tachografu.
  2. Szybsze i łatwiejsze kontrole prawidłowej pracy tachografu i czasu pracy kierowcy.
  3. Wprowadzenie zaostrzonych przepisów dla serwisów instalujących tachografy
  4. Wprowadzenie inteligentnych tachografów umożliwiających
    • rejestrację współrzędnych pojazdu na początku, w trakcie i na końcu dziennego okresu pracy
    • zdalne przesyłanie danych w celu wstępnej kontroli ewentualnej ingerencji w działalnie w tachografu cyfrowego.

2 marca 2015 r. zostaną wprowadzone także zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, w ramach ujednolicenia przepisów dotyczących transportu drogowego. Samochody dostawcze o dmc do 7,5t, które są używane przez kierowców do przewozu materiałów, wyposażenia lub maszyn, a prowadzenie samochodu nie jest głównym zajęciem kierowcy nie będą objęte przepisami najnowszego rozporządzenia, pod warunkiem, że poruszają się w promieniu do 100 km od bazy przedsiębiorstwa

Zaświadczenie o działalności – popularna „urlopówka” – czy nadal będzie bezwzględnie wymagana?

Najistotniejszą zmianą nowego rozporządzenia jest możliwość zmniejszenia ilości wydawanych zaświadczeń o działalności czyli popularnie zwanych „urlopówek”. Zgodnie z art. 34 ust. 3 Rozporządzenie nr 165/2014r państwa członkowskie nie nakładają na kierowców obowiązku przedkładania formularzy potwierdzających ich czynności w trakcie oddalenia się od pojazdu. Jednakże musi być spełniony jeden bardzo ważny warunek, z którym to obecnie kierowcy mają bardzo wiele problemów. Kierowca w przypadku gdy oddala się od pojazdu i wyjmuje kartę kierowcy lub wykresówkę musi obowiązkowo zarejestrować okres kiedy przebywał poza pojazdem na swojej karcie kierowcy lub na wykresówce. O ile na wykresówce zarejestrowanie odpoczynku w trakcie gdy wykresówka była wyjęta nie sprawia większego problemu ( choć nadal wielu kierowców nie wykonuje takich zapisów) to poważny problem stanowi wprowadzenie ręczne do pamięci karty aktywności za okres czasu gdy karta była wyjęta z tachografu. Można dla uproszczenia pozostawić kartę kierowcy w pojeździe i wtedy przy prawidłowym ustawieniu selektora aktywności zarejestrować odpowiednią aktywność ( np. odpoczynek). Jeśli jednak karta kierowcy po skończonej pracy zostanie wyjęta na czas odpoczynku dziennego czy też tygodniowego to kierowca musi umieć dokonać wpisu manualnego i określić swoje aktywności ( np. odpoczynek) za cały okres wyjęcia karty. Prawidłowy zapis odpoczynku na karcie kierowcy, a dokładnie ciągłość zapisów na karcie kierowcy zwalnia z obowiązku posiadania zaświadczenia o działalności ( urlopówki). Jeśli jednak kierowca nieumiejętnie dokona wpisu na swoją kartę lub nie wykona go wcale za okres odpoczynku dziennego lub tygodniowego, a nie będzie posiadał zaświadczenia wtedy może zostać za to ukarany – w Polsce mandatem w kwocie 500zł i dodatkowo zarządzający transportem w jego firmie mandatem w kwocie 500zł. W krajach UE kary te mogą się kształtować w zakresie od 100 do kilku tysięcy euro. Trzeba także w tym miejscu wspomnieć, że brak konieczności wystawiania zaświadczeń potwierdzających fakt nieprowadzenia pojazdu w przypadku zapisu na karcie kierowcy odpowiedniej aktywności stoi w sprzeczności z art. 31 ustawy o czasie pracy kierowcy. Treść art. 31 ustawy o czasie pracy kierowcy stanowi, że w sytuacji gdy kierowca między innymi miał czas wolny od pracy przedsiębiorca wykonujący przewóz drogowy wręcza kierowcy przed rozpoczęciem przez kierowcę przewozu drogowego zaświadczenie. Wynika z tego przepisu że zawsze gdy kierowca rozpoczyna przewóz i miał wolne przed tym przewozem to należy mu wystawić zaświadczenie bez względu na to czy zarejestrował na karcie swój odpoczynek czy tez nie. Całe szczęście, że ten kontrowersyjny zapis ustawy o czasie pracy kierowców, która w całości jest konsekwencją tworzenia nieprzemyślanych przepisów krajowych stanie się od 02 marca 2015r. martwym zapisem. W przypadku gdy krajowe przepisy stoją w sprzeczności z uregulowaniami UE te drugie mają pierwszeństwo w stosowaniu.

Biorąc pod uwagę zagrożenia jakie może nieść niewyposażenie kierowcy w zaświadczenie o działalności i poleganie na jego wiedzy w zakresie prawidłowego wprowadzania swoich okresów aktywności na kartę cyfrową zalecam wystawianie zaświadczeń tak jak to było do tej pory. Wskazuję także na ciągłą potrzebę szkolenia kierowców szczególnie pod kątem prawidłowej obsługi tachografów cyfrowych ponieważ jest to najczęściej stwierdzane naruszenie podczas kontroli drogowych i kontroli w siedzibie przedsiębiorstw.

Zagadnienie prawidłowej obsługi tachografów cyfrowych i wystawiania zaświadczeń szeroko omawiam w trakcie prowadzonych szkoleń.