Minimalne wynagrodzenie od 01.01.2016

Od 1 stycznia 2016 r. minimalne wynagrodzenie pracownika, zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy będzie wynosiło 1850 zł brutto – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz. U. poz. 1385).


Treść rozporządzenia

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 11 września 2015 r.
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r.

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 157, poz. 1314 oraz z 2015 r. poz. 1240) zarządza się, co następuje:
§ 1. Od dnia 1 stycznia 2016 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 1850 zł.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz”

Źródło: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/prawo-pracy/art,7372,placa-minimalna-w-2016-r-wyniesie-1-850-zl-.html