Wszystkie wpisy autorstwa: Aleksandra Okonowska

Aleksandra Okonowska

Biogram

Ekspert transportu drogowego. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Uprawnienia Inspektora Transportu Drogowego zdobyła w 2006 r. Do 2013 r. pracowała na stanowisku inspektora transportu drogowego w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Gdańsku. Specjalista czasu pracy kierowców oraz kontroli firm. Od podstaw zna system elektronicznego poboru opłat, procedury dotyczące ważenia pojazdów nienormatywnych oraz przebieg postępowań administracyjnych. Prelegent szkoleń z zakresu czasu pracy kierowców, zasad wykonywania transportu drogowego oraz mocowania ładunków. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Kadr i Płac w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

Kontakt dla klientów

GITD.PL Aleksandra Okonowska 81-593 Gdynia ul. Porazińskiej 12c/12 aokonowska@gitd.pl 58 710 72 74

Czym różnią się przewozy na potrzeby własne od transportu drogowego?

Definicję przewozów na potrzeby własne (niezarobkowy przewóz drogowy, transport własny) zawiera art. 4 ust. 4 ustawy o transporcie drogowym.

Przewóz na potrzeby własne jest to każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki:

 1. Pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników (tzn. kierowca na umowie o pracę),
 2. Przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi,
 3. W przypadku przejazdu pojazdu załadowanego – rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin,
 4. Nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych;

W trakcie kontroli drogowej, w przypadku, jeżeli przewóz na potrzeby własne nie spełnia któregoś z tych warunków, uznany zostaje za transport drogowy.

Najczęściej spotykanym błędem przewoźników jest wykonywanie przewozu na potrzeby własne przy pomocy kierowcy zatrudnionego na umowę zlecenie (umowa cywilnoprawna). W takim przypadku, w trakcie kontroli Inspektor stwierdza wykonywanie transportu drogowego, a przedsiębiorca musi liczyć się z karą za wykonywanie transportu bez licencji (8.000 zł).

Warto zauważyć, że zgodnie z Kodeksem pracy osoba nie może zatrudnić na umowę o pracę swego współmałżonka. Jest to jedyny przypadek, gdy kierowca niebędący przedsiębiorcą, a będący współmałżonkiem przedsiębiorcy, nie posiada umowy o pracę.

Kolejnym błędem jest okazanie podczas kontroli drogowej dokumentu na ładunek, z którego wynika, że wykonywana jest usługa transportowa, tzn. ładunek nie należy do przewoźnika. W takim przypadku, w trakcie kontroli Inspektor stwierdza wykonywanie transportu drogowego.

Kto nie musi rejestrować czasu pracy, kto nie musi posiadać w pojeździe tachografu?

Zwolnienia od rejestracji czasu pracy kierowców, a co za tym idzie z konieczności instalacji i używania tachografu określone zostały w art. 3 rozporządzenia WE 561/2006.

Jazda bez tachografu – kategorie przewozów:

 • przewóz osób na linii regularnej, o długości trasy do 50 km;
 • pojazdami o dopuszczalnej maksymalnej prędkości nieprzekraczającej 40 km/h;
 • pojazdami będącymi własnością sił zbrojnych, służb obrony cywilnej, straży pożarnej i sił odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego, lub wynajmowanych przez nie bez kierowcy, gdy przewóz wykonywany jest w związku z zadaniami powierzonymi tym służbom i pozostaje pod ich kontrolą;
 • pojazdami używanymi w razie wypadków lub do prowadzenia działań ratunkowych, w tym pojazdami używanymi w niezarobkowym przewozie pomocy humanitarnej;
 • pojazdami specjalistycznymi używanymi do celów medycznych;
 • pojazdami specjalistycznymi pomocy drogowej poruszającymi się w promieniu 100 km od swej bazy;
 • pojazdami poddawanymi próbom drogowym do celów rozwoju technicznego lub w ramach napraw albo konserwacji oraz pojazdami nowymi lub przebudowanymi, które nie zostały jeszcze dopuszczone do ruchu;
 • pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 ton używanymi do niezarobkowego przewozu rzeczy – dotyczy wyłącznie przewozów wykonywanych prywatnie, niezwiązanych z jakąkolwiek działalnością gospodarczą.
 • pojazdami użytkowymi o statusie pojazdów zabytkowych zgodnie z przepisami Państwa Członkowskiego, w których są użytkowane, wykorzystywanymi do niezarobkowych przewozów osób lub rzeczy.

Ponadto w art. 13 rozporządzenia WE 561/2006 dopuszczono możliwość wyłączenia, przez państwa członkowskie UE, z obowiązku rejestrowania czasu pracy kolejnych kategorii przewozów. Polska przyjęła wszystkie te wyłączenia.

Dotyczy to przewozów wykonywanych:

 • pojazdami będącymi własnością organów publicznych, lub wynajmowanymi przez nie bez kierowcy, w celu wykonywania przewozów drogowych, które nie stanowią konkurencji dla prywatnych przedsiębiorstw transportowych;
 • pojazdami używanymi lub wynajmowanymi bez kierowcy przez przedsiębiorstwa rolnicze, ogrodnicze, leśne, gospodarstwa rolne lub rybackie do przewozu rzeczy w ramach własnej działalności gospodarczej w promieniu do 100 km od bazy przedsiębiorstwa;
 • ciągnikami rolniczymi i leśnymi używanymi w działalności rolniczej lub leśnej, w promieniu do 100 km od bazy przedsiębiorstwa, które jest właścicielem lub użytkownikiem takiego pojazdu;
 • pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony, używanymi:
 • przez operatorów świadczących usługi powszechne określone w art. 2 ust. 13 dyrektywy 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług [11] do dostarczania przesyłek w ramach usług powszechnych, lub
 • do przewozu materiałów, sprzętu lub urządzeń do użytku kierowcy w trakcie pracy.
 • Pojazdy takie są używane wyłącznie w promieniu 50 km od bazy przedsiębiorstwa oraz pod warunkiem że prowadzenie takich pojazdów nie stanowi głównego zajęcia kierowcy;
 • pojazdami poruszającymi się wyłącznie po wyspach o powierzchni nieprzekraczającej 2300 km2 w strefach, które nie są połączone z resztą terytorium kraju mostem, brodem, lub tunelem przeznaczonym dla pojazdów silnikowych;
 • pojazdami używanymi do przewozu rzeczy w promieniu 50 km od bazy przedsiębiorstwa, z napędem na gaz ziemny lub ciekły lub z napędem elektrycznym, o dopuszczalnej masie całkowitej, wraz przyczepami lub naczepami, nieprzekraczającej 7,5 tony;
 • pojazdami używanymi do nauki jazdy i egzaminów w celu uzyskania prawa jazdy lub świadectwa kwalifikacji zawodowych, pod warunkiem że nie używa się ich do zarobkowego przewozu rzeczy lub osób;
 • pojazdami używanymi w związku z odprowadzaniem ścieków, ochroną przeciwpowodziową, konserwacją urządzeń zaopatrujących w wodę, gaz i elektryczność, utrzymaniem i kontrolą dróg, zbieraniem odpadów z gospodarstw domowych i ich wywozem, usługami telegraficznymi i telefonicznymi, nadawaniem programów radiowych i telewizyjnych oraz wykrywaniem nadajników lub odbiorników radiowych lub telewizyjnych;
 • pojazdami wyposażonymi w 10 do 17 miejsc siedzących, używanymi wyłącznie do niezarobkowego przewozu osób;
 • specjalistycznymi pojazdami do przewozu wyposażenia cyrków i wesołych miasteczek;
 • specjalnie wyposażonymi pojazdami szczególnego zastosowania, które w podstawowym zakresie służą celom edukacyjnym w czasie postoju;
 • pojazdami używanymi do odbioru mleka z gospodarstw rolnych oraz odwożenia do nich pojemników na mleko lub produktów mlecznych przeznaczonych na pasze zwierzęce;
 • specjalistycznymi pojazdami do przewozu pieniędzy oraz/lub przedmiotów wartościowych;
 • pojazdami używanymi do przewozu odpadów lub tusz zwierzęcych nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi;
 • pojazdami używanymi wyłącznie na drogach wewnątrz obiektów, takich jak porty, obszary międzyportowe oraz terminale kolejowe;
 • pojazdami wykorzystywanymi do przewozu żywych zwierząt z gospodarstw na miejscowe targowiska i z powrotem lub z targowisk do miejscowych rzeźni w promieniu do 50 km.

Należy podkreślić, że wszystkie wyłączenia należy interpretować ściśle z ich treścią.

Przeczytaj także: